สำนักอธิการบดี
Office of the President
สำนักอธิการบดี
Office of the President
สำนักอธิการบดี
Office of the President
สำนักอธิการบดี
Office of the President
สำนักอธิการบดี
Office of the President
Previous slide
Next slide

งานเลขานุการผู้บริหาร

    มีหน้าที่ในการดูแลประสานงานในภาพรวมทั้งหมดตามสายงานผู้บังคับบัญชาของผู้บริหาร เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกภาพส่วน มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีภาระงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

    ดูแลรับผิดชอบอำนวยการและพัฒนาหน่วยงานในกำกับดูแลเพื่อรองรับการปฏิบัติของหน่วยงาน ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ฝ่ายอาคารสถานที่

    เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานและประสานงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ อำนวยความสะดวกด้านห้องเรียน และสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน การรักษาความปลอดภัย การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงาน การวางแผนภูมิทัศน์ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม

ประวัติสำนักอธิการบดี

        สำนักอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีการแบ่งสายงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อมามีการสร้างอาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) เพิ่มจากเดิมอีก จำนวน 1 อาคาร จึงได้แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยจัดตั้งเป็น “ฝ่าย”

ประวัติสำนักอธิการบดี

        สำนักอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีการแบ่งสายงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อมามีการสร้างอาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) เพิ่มจากเดิมอีก จำนวน 1 อาคาร จึงได้แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยจัดตั้งเป็น “ฝ่าย”

Scroll to Top