สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกริก

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี พ.ศ. 2567

1234
ครั้งที่วัน/เดือน/ปี ที่ประชุมการส่งระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯฝ่ายเลขานุการสภาฯ ส่งระเบียบวาระการ ประชุมให้กรรมการสภาฯ
1วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2567วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
2วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
3วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
4วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567
5วันพุธที่ 25 กันยายน 2567วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567วันพุธที่ 18 กันยายน 2567
6วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
        ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร โดยมีเลขานุการอธิการบดี เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ โดยมีหน้าที่ในการดูแลประสานงานในภาพรวมทั้งหมดตามสายงานผู้บังคับบัญชาของผู้บริหาร เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกภาพส่วน มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีภาระงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการผู้บริหาร ดังนี้

  1. กลั่นกรองหนังสือเข้า-หนังสือออก และเอกสารอื่น ๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
  2. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  3. ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรและภายนอก
  4. ติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร
  5. จัดวาระนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
  6. จัดทำเรื่องอนุมัติกรณีผู้บริหารเดินทางไปปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในประเทศ/ต่างประเทศ
  7. ต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  8. จัดหาของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมและโอกาสต่าง ๆ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 มกราคม 2567

📄

📑

ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567

📄

📑

ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

📄

📑


รายละเอียด


ยังไม่ผ่าน


ผ่านการเซ็น

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 1 มกราคม 2567

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 มกราคม 2567

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 20 มกราคม 2567

📄

📑


รายละเอียด


ยังไม่ผ่าน


ผ่านการเซ็น

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 มกราคม 2566

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566

📄

📑


รายละเอียด


ยังไม่ผ่าน


ผ่านการเซ็น

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มกราคม 2565

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 มกราคม 2566

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566

📄

📑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566

📄

📑

กิจกรรม

Scroll to Top

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเกริก ครั้งที่ 2/2567 และ
การขอเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก ครั้งที่ 3/2567