ติดต่อเรา

สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2552-3500-9  

เลขานุการสำนักงานอธิการบดี ต่อ 201 และ 202
ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 212
 – งานสารบรรณ ต่อ 212
 – งานบริการจัดเลี้ยง ศูนย์อาหารและรับรอง ต่อ 239
ฝ่ายอาคารสถานที่ ต่อ 344, 345 และ 400
โทรสารหมายเลข 0-2552-3513

Scroll to Top