ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
        ที่ตั้งที่ทำการ : อาคารมังคละพฤกษ์  ชั้น 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
        ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ในการวางแผนงานและงบประมาณ การสั่งการและควบคุมประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ดูแลรับผิดชอบอำนวยการและพัฒนาหน่วยงานในกำกับดูแลเพื่อรองรับการปฏิบัติของหน่วยงาน ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
        ประกอบด้วยหน่วยงาน ระดับ “งาน” ภายใต้การกำกับดูแล  3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. งานสารบรรณ 
    งานสารบรรณ มีหน้าที่รับ – ส่ง เอกสาร คัดกรองหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือหน่วยงาน ออกเลขหนังสือ จดหมาย คำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง และอื่น ๆ การจัดเก็บเอกสารและการทำลายที่หมดอายุการใช้งาน จัดพิมพ์ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ  งานไปรษณีย์โดยให้บริการ รับ – ส่ง จดหมายและพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
  2. งานบริการจัดเลี้ยง ศูนย์อาหาร และรับรอง ประกอบด้วย

    1) งานบริการจัดเลี้ยง ศูนย์อาหาร และรับรอง  มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลศูนย์อาหาร การดูแลอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการรับรองจัดเลี้ยง จัดระบบการให้บริการและดูแลการจัดเลี้ยง เมื่อมีการประชุมรับรองแขกสำคัญของมหาวิทยาลัย ให้บริการรับรองอาจารย์พิเศษ และนักศึกษาปริญญาโท รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้รับรอง และจัดเลี้ยง ตามภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ

    2) งานแม่บ้านรักษาความสะอาด มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดบริเวณภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ศูนย์อาหารและบริเวณพื้นที่สวนกลาง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอและมีความพร้อมในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงห้องประชุมให้มีความพร้อมในการต้อนรับและการประชุมตามภารกิจต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลภายในและภายนอกเสมอ

กิจกรรม

Scroll to Top