ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายอาคารสถานที่
        ที่ตั้งที่ทำการ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น G
        ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานและประสานงานด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงรักษาอาคารและสถานที่  อำนวยความสะดวกด้านห้องเรียน และสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน การรักษาความปลอดภัย  การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงาน การวางแผนภูมิทัศน์ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม  
       ซึ่งในปีการศึกษา 2563  จากที่มหาวิทยาลัย ได้ปรับโครงสร้างองค์กร  จึงได้แยกงานต่าง ๆ ของฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการบริหารจัดการ  โดยแยกเป็น 3 งาน ดังนี้
        1) งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาคาร และสถานที่ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ อาคารมังคละพฤกษ์ (อาคาร 1) อาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 3) อาคาร 4 และอาคาร ดร.สุวรรณี (อาคาร 5) ดูแลรักษาความสะอาด การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้สำนักงาน การจัดกิจกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย จัดอุปกรณ์สำนักงานให้ดูสวยงามตามหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศตามห้องเรียนและห้องสำนักงานกำกับดูแลบริษัทที่รับจ้างทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง และงานต่อเติมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ของตัวอาคารมหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย สีอาคาร เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สุขภัณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ขอใช้อาคารและสถานที่
        2) งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จัดสถานที่จอดรถให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้บริการ ยานพาหนะ อันได้แก่ รถกระบะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ และรถบัส แก่ผู้ขอใช้บริการ เพื่อไปในกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
        3) งานโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบสื่อการสอน ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง  เครื่องผสมสัญญาณเสียง ลำโพง เครื่องโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิโอ วีซีดี เครื่องเล่น MP-3 เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายแอลซีดี และการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์กับอาจารย์ผู้สอน และผู้ขอใช้บริการตามที่ร้องขอ เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา และงานพิธีต่างๆ

กิจกรรม

Scroll to Top