มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดอบรมโครงการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง”

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดอบรมโครงการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง”

โครงการบรรยายพิเศษ การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง
        มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดอบรมการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง โดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมาหวิทยาลัยเกริก และ Prof. Hiromana Tanaka Ed.D school of Humanities Mei Sei University ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
        🔴 Prof.Hiromasa Tanaka ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์โลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปโดยโดยให้ความสำคัญกับการนำ Asian Leadership มาบรรยายเรื่องการปรับตัวในสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง และได้เน้นถึงการพัฒนาภาวะผู้นำที่จะสามารถมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการนำภาวะผู้นำเข้ามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร นอกจากนี้ Prof.Hiromana Tanaka ยังกล่าวอีกว่า “นอกเหนือจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วนั้น การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรก็มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ ดังนั้น ผู้บริหารที่เป็นผู้นำองค์กรนั้น ๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมหลากหลายหรือเรียกว่าเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมเพื่อที่ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเรียกว่า Team work นั้นเอง นอกจากนี้การบรรยายได้กล่าวถึงการจัดการขององค์กรในเรื่องผู้นำยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลากหลายทางอายุ และรูปแบบการทำงานของพนักงานแต่ละ Generation และต้องมีวิธีการปรับตัวให้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง
        🔴 ศาตราจารย์ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวถึงภาวะผู้นำยุคใหม่ในสถานศึกษา จากสภาวะในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจาก สถานการณ์โควิด 19 ภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญในองค์กรทุกสายอาชีพ ปัจจุบันทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากนอกห้องเรียน และยังกล่าวอีกว่า สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ยังเป็นสถานที่จะสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และ มีภาวะผู้นำ นอกจากนี้ยังต้องนำองค์ประกอบ 5I มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 1. Internalization ความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม 2. Intergated บูรณาการ หรือ ผสมผสาน ซึ่งคือรวมสิ่งต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่างเข้าด้วยกัน ผสมผสานอย่างกลมกลืนจนเข้ากันได้ หรือทำงานเหมือนเป็นหนึ่งเดียว 3. Innovation สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนานวัตกรรมจึงทำได้หลายรูปแบบ 4. Intergrtiy ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 5. Information Technology การผสมผสานในเรื่องของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นกุญแจสำคัญในการมีภาวะผู้นำคือ ความรัก การมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อพนักงานในองค์กร และสุดท้ายได้สรุปได้ว่า ผู้นำยุคใหม่แบบ MBWA (Managment by Walking Around ) and KISS (Keep it Simple and Stupid ) หรือเรียกว่าแบบเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า การบริการแบบเดินไปเดินมาเพื่อให้กำลังใจบุคลากรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในองค์กรนั้นเอง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในสถานศึกษาที่เข้ามามีบทบาทและการมีภาวะผู้นำนั้นต้องเป็นสถานศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสอนให้เป็นคนดีเก่งมีความสามารถและมีภาวะผู้นำนั้นเอง

Scroll to Top